Topontwerper | Algemene voorwaarden

Artikel 1                     Definities

 1. Topontwerper, gevestigd te Lunteren, KvK-nummer 09137848, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Topontwerper.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Topontwerper tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2                     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Topontwerper waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Topontwerper in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Topontwerper is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3                     Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Indien er voor het totstandkomen van de overeenkomst concepten zijn gemaakt die door opdrachtgever worden gebruikt, is Topontwerper ook in het geval geen samenwerking wordt aangegaan gerechtigd kosten in rekening te brengen voor gebruik van de concepten,
 3. Topontwerper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4                     Tarieven en betalingen       

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en materiaalkosten, software, plug-ins en add-ons, zullen apart worden vermeld of door opdrachtgever zelf worden afgenomen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het up- of downgraden van een gekozen softwarepakket en het verlengen van licenties, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien er geen vaste (pakket)prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Topontwerper. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt Topontwerper op verzoek een schatting van de benodigd aantal uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Indien Topontwerper op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
 5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Topontwerper komt het recht toe een aanbetaling vooraf te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Levering van de definitieve content of livegang van de website zal pas plaatsvinden wanneer de gehele betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 6. Domeinen, hosting, licenties en onderhoudspakketten dienen volledig vooraf te worden betaald.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Topontwerper heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 8. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door Topontwerper vooraf kenbaar gemaakte tarieven of worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Topontwerper onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5                     Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Topontwerper.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Topontwerper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Topontwerper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6                     Uitvoering van de overeenkomst

 1. Topontwerper voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Topontwerper.
 2. Opdrachtgever erkent dat resultaten niet direct zichtbaar zullen zijn en mede afhankelijk zijn van de inzet van de opdrachtgever.
 3. Topontwerper kan nimmer worden ingezet voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets.
 4. Topontwerper is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Doordat enkele diensten van Topontwerper online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7                     Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Topontwerper stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Topontwerper is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Topontwerper is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Indien Topontwerper verhinderd is haar werkzaamheden uit te voeren zal zij in overleg proberen de deadline of datum te verplaatsen. Indien Topontwerper langer dan 30 kalenderdagen verhinderd is, zal zij zorgdragen voor vervanging. Indien partijen niet tot een redelijke oplossing komen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Er ontstaat in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.
 5. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan bij een overeenkomst op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering buiten deze wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 6. Bij annulering binnen 3 kalenderweken na het totstandkomen van de overeenkomst wordt 30% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
 7. Indien al met de werkzaamheden is gestart worden bij annulering de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar + 30% van de nog openstaande werkzaamheden. Het tot dan toe gemaakte ontwerp mag niet door opdrachtgever worden gebruikt, tenzij het gehele bedrag wordt voldaan.
 8. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder domeinnamen, hosting en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder die bij aanschaf kenbaar worden gemaakt en onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Deze diensten worden afgenomen met een minimale looptijd van 1 jaar.

Artikel 8                     Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, niet kan worden uitgevoerd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Topontwerper gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9                     Aansprakelijkheid schade

 1. Topontwerper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Topontwerper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Topontwerper is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen veroorzaakt door derden.
 4. Opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out of zoals getoond op een niet-gekalibreerd beeldscherm, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Topontwerper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een dergelijke afwijking.
 5. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
 6. Topontwerper is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups.
 7. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 8. Topontwerper is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde websites en/of bestanden.
 9. Topontwerper is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en geen gebruik van heeft gemaakt.
 10. Topontwerper is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan Topontwerper worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Topontwerper omtrent rechten van derden uit.
 11. Topontwerper is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 12. Topontwerper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar zij geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij het datacenter, de domeinregistrant en de werking van overige software, plugins en thema’s.
 13. Topontwerper spant zich in om de website beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de website tijdelijk niet beschikbaar is.
 14. In het geval dat Topontwerper een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel uitgekeerd zou worden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 15. Opdrachtgever vrijwaart Topontwerper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10       Intellectueel eigendom

 1. Topontwerper behoudt het auteursrecht op de door haar gemaakte content. Opdrachtgever komt een gebruiks- en publicatierecht toe voor het gebruik van content die door Topontwerper voor opdrachtgever is gemaakt voor de doeleinden zoals vooraf overeengekomen na volledige betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt of worden doorverkocht.
 2. Indien content gebruikt wenst te worden buiten de verleende licentie dient hiervoor toestemming verkregen te worden. Topontwerper is gerechtigd een aanvullende vergoeding te rekenen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan een ontwerp zonder overleg aan te passen, door te ontwikkelen of bewerken.
 4. Opdrachtgever is gehouden aan naamsvermelding van Topontwerper te doen bij publicatie van de gemaakte content.
 5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 6. Bij inbreuk komt Topontwerper een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Opdrachtgever geeft Topontwerper toestemming tot het gebruik van content gemaakt voor opdrachtgever ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal met een toestemmingsformulier worden gewerkt.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om door Topontwerper ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.

Artikel 12       Levering

 1. Topontwerper spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt naar inzicht en stijl van Topontwerper gemaakt. Opdrachtgever dient bekend te zijn met de standaard stijl.
 3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Partijen komen vooraf overeen in hoeveel voorstellen een concept zal worden aangeleverd. Binnen een afgenomen pakket kan opdrachtgever gebruik maken van het vooraf overeengekomen aantal revisies, mits de gewenste wijzigingen binnen de oorspronkelijke scope van de opdracht liggen en de wijzigingen binnen 14 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of wensen buiten deze termijn, kunnen een meerprijs opleveren.
 4. Topontwerper levert geen open (bron)bestanden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13       Drukwerk

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerd drukwerk. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
 2. Op drukwerk zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
 3. Zodra het drukwerk is goedgekeurd en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Artikel 14       Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht, en binnen een maand na voltooing van de opdracht, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Topontwerper.
 2. Topontwerper dient in de gelegenheid gesteld te worden gebreken te herstellen.
 3. Indien een klacht later kenbaar wordt gemaakt, of er al gebruik is gemaakt van de inbegrepen correctierondes, worden revisies verwerkt op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Topontwerper.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Topontwerper is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Topontwerper en betrokken derden 12 maanden.